Regulamin

Regulamin nr1 z 03 stycznia 2010

Regulamin Niezależnej Platformy sieciowej LEDBORD

Rejestracja użytkownika na stronie www.ledboard.pl , zwana dalej platformą, może nastąpić jedynie po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się choćby z częścią tego regulaminu przerwij proces rejestracji. Ledbord Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Kaliszu, ul. Niecała 1 zwana dalej Spółką jest jedynym właścicielem tego serwisu i posiada wszelkie niezbędne prawa do jego prowadzenia.
Rejestrować się na stronie www.ledboard.pl mogą jedynie osoby pełnoletnie!!!

Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 • LEDBORD

LEDBORD Sp. z o.o ( w organizacji )z siedzibą w Kaliszu wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ( w organizacji )

 • PLATFORMA

Niezależna Platforma Sieciowa ? opublikowana pod adresem www.ledbord.pl

 • MAPA

stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną przez LEDBORD umożliwiającą publikowanie materiałów prezentujących nośniki LED użytkowników którzy są ich właścicielami lub/i zarządzającymi, w domenie ledbord.pl zwanej dalej Platformą.

 • OGŁOSZENIE

Usługa lub Zlecenie zamieszczone odpowiednio przez Wykonawcę lub Zleceniodawcę na stronach LEDBORD, mające na celu informację lub/i zawarcie umowy pomiędzy Zleceniobiorcą a Użytkownikiem lub Zleceniodawcą a wybranym przez niego Zleceniobiorcą.

 • USŁUGA

czynność oferowana przez Zleceniobiorcę , będąca treścią Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem.

 • ZLECENIE

czynność oferowana przez Zleceniodawcę będąca treścią Ogłoszenia zgodnie z Regulaminem, w ramach której Zleceniodawca zleca wykonanie określonych czynności przez Zleceniobiorcę.

 • UŻYTKOWNIK

pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez LEDBORD w ramach PLATFORMY ledboard.pl.

 • ZLECENIOBIORCA

Użytkownik oferujący wykonanie określonej Usługi lub Zlecenia, w ramach PLATFORMY

 • ZLECENIODAWCA

Użytkownik oferujący wykonanie Zlecenia przez Zleceniobiorców, w ramach PLATFORMY

 • KONTO

nieodpłatne konto Użytkownika prowadzone przez LEDBORD w ramach PLATFORMY

 • STATUS KONTA

deklaracja złożona w formie elektronicznej poprzez wybór opcji podczas rejestracji standard lub/i reklamodawca lub/i telebim, określająca sposób korzystania z usług świadczonych przez LEDBORD, decydująca o udostępnionych przez LEDBORD narzędziach służących do obsługi Konta.

 • REGULAMIN

niniejszy Regulamin PLATFORMY ledboard.pl.

§1 Rejestracja

 1. Rozpoczęcie świadczenia usług przez LEDBORD, następuje po spełnieniu następujących warunków dla wszystkich użytkowników.
 • prawidłowym wypełnieniu przez podmiot zainteresowany elektronicznego formularza dostępnego na stronie PLATFORMY ledboard.pl;
 • akceptacji Regulaminu.
 1. Wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego powodującego rejestrację Konta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez LEDBORD w ramach PLATFORMY, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn.zm.).
 2. Aktywacja Konta przez Użytkownika w ramach PLATFORMY, powoduje udostępnienie jego wybranych danych firmowych lub/i osobowych na tzw. wizytówce Użytkownika PLATFORMY. Imię i Nazwisko nie będzie ujawniane i pozostaje tylko dla wiedzy Ledbord.
 3. Po zakończeniu rejestracji użytkownik otrzymuje na skrzynkę e-mail hasło które może zmienić w Moim koncie. Od tej chwili użytkownik nie powinien przekazywać hasła osobom trzecim, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie czynności w ramach konta i skutki jakie za sobą niosą. W przypadku gdy użytkownik sądzi iż jego hasło zostało wykorzystane bez jego zgody, niezwłocznie powinien je zmienić oraz powiadomić administratora Platformy.

§ 3 Umowa o współpracy.

 1. W przypadku otrzymania zlecenia na usługi oferowane przez użytkownika typu telebim, konieczne staje się podpisanie dodatkowej umowy o współpracy. Zapisy takiej umowy są tajne i nie mogą być ujawniane.
 2. Integralną częścią umowy jest również niniejszy regulamin.

§ 4 Warunki wystawiania ogłoszeń

 1. LEDBORD, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. LEDBORD nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Użytkownicy jako strony umowy mają możliwość jej zawarcia lub wykonania.
 2. Poprzez publikację Ogłoszenia, Użytkownik oświadcza, że działa w dobrej wierze a przedmiot Ogłoszenia nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich, a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu której zostało rozpoczęta publikacja Ogłoszenia.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Ogłoszenia, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
 4. Użytkownicy zobowiązują się do niezamieszczania Ogłoszeń, których treść narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.
 5. Niezależnie od postanowień § 4 punkt 1,2,3,4 zabronione jest podejmowanie działań przez Użytkownika lub publikowanie Ogłoszeń zawierających treści wymienione jako zakazane w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 6. Użytkownicy powinni dołożyć należytych starań, aby Ogłoszenia tworzone z ich Kont a także wysyłane propozycje zawarcia umowy nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zrozumienia konsekwencji wynikających z Regulaminu i przepisów polskiego prawa.
 7. Usunięcie Ogłoszenia z powodu jego niezgodności z postanowieniami Regulaminu nie powoduje zwrotu kosztów poniesionych w związku z jego wystawieniem.
 8. Wystawianie ogłoszeń przez użytkowników typu reklamodawca jest bezpłatne, natomiast ogłoszenia użytkowników typu standard, oraz Telebim są bezpłatne jedynie do odwołania. Cennik zostanie podany do wiadomości z dwutygodniowym okresem obowiązywania. Informacja o wprowadzeniu opłat zostanie ogłoszona na stronie głównej Platformy.

§5 Rozwiązanie umowy

 1. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z użytkowania z Platformy w każdej chwili. Przesłanie e-mail z rezygnacją do administratora platformy skutkuje jak wypowiedzenie umowy. Rozwiązanie umowy skutkuje skasowaniem danych z profilu użytkownika. Tym samym zawarta wcześniej wiążąca umowa zostaje zakończona.
 2. Ledbord ma prawo do potwierdzenia informacji o zamiarze skasowania profilu w dowolny sposób, wykorzystując wszelkie dostępne dane dostarczone przez użytkownika , jak również informacje pozyskane z innych źródeł np. internet, książki telefoniczne itd .
 3. Jeżeli w trakcie rozwiązywania umowy świadczone są jakiekolwiek usługi płatne, lub użytkownik otrzymał zlecenie wykonania usługi, rozwiązanie umowy następuje po ostatecznym wykonaniu i rozliczeniu usługi dostarczanej przy pomocy Platformy.
 4. W każdej chwili Ledbord może rozwiązać umowę z użytkownikiem w przypadku notorycznego naruszania postanowień regulaminu, braku zapłaty za wykonane usługi oraz pomijaniu Ledbord w zawieraniu umów do których doszło poprzez Platformę.

§6 Odpowiedzialność Ledbord

 1. Ledbord nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i treść danych Użytkownika oraz profilu lub pozostałych treści podanych przez Użytkownika.
 2. Ledbord nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nadużycie informacji.
 3. Ledbord zastrzega sobie prawo a nie obowiązek, do sprawdzania i kasowania treści każdego tekstu i zdjęcia/grafiki pod kątem zachowania przepisów prawnych i tego regulaminu.

§7 Odpowiedzialność użytkownika

 1. Użytkownik i tylko on, odpowiedzialny jest za informacje które są emitowane na platformie w szczególności:
 • treść swojej rejestracji i zawartych tam danych oraz zdjęć,
 • treść wypowiedzi, oraz ogłoszeń.
  Użytkownik oświadcza iż posiada pełne prawo do zamieszczania informacji na Platformie w szczególności posiada niezbędne prawo do rejestracji oraz posiada prawa autorskie do wszelkich tekstów lub materiału multimedialnego takiego jak zdjęcia, spoty reklamowe itp.

§8 Prawa i obowiązki stron

 1. Użytkownik ma prawo i obowiązek do aktualizacji danych wyświetlanych na Platformie, tyczy się to w szczególności danych teleadresowych, firmowych oraz cen wyświetlanych w profilu użytkownika.
 2. Każda zmiana jest możliwa w sposób automatyczny przez opcję Moje konto w czasie rzeczywistym, więc Ledbord nie może w żaden sposób odpowiadać za informacje tam zawarte.
 3. Ledbord w przypadku zauważenia nieścisłości może poinformować użytkownika o błędach lub nieścisłościach w jego profilu, oraz blokować w wyjątkowych sytuacjach możliwość wyświetlania profilu.
 4. Użytkownik nie ma prawa do sankcji odszkodowawczych w stosunku do ledbord za błędy które mogą się pojawić na profilu i Platformie z przyczyn niezależnych od Ledbord.
 5. Użytkownik zobowiązuje się wobec Ledbord do zwolnienia go z każdej odpowiedzialności w szczególności,
 • z powodu złamania dóbr niematerialnych i innych praw osób trzecich,
 • obowiązków, nakładów i pretensji, które wynikają ze szkód z powodu obrazy, pomówienia, złamania praw osobistych,
 • z powodu wycofania usług innych Użytkowników,
  To zwolnienie z odpowiedzialności odnosi się do kosztów, które byłyby niezbędne w przypadku takich roszczeń.

§8 Klauzula Salwatoriańska

  Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy zostaną uznane za nieważne lub stały się nieważne lub jeśli zawierają zaniechania, to skutek prawny innego przepisu nie będzie naruszony. Zamiast nieważnego przepisu uznaje się ważny przepis który został uzgodniony najbardziej zbliżony do tego, co strony miały w zamiarze. Te same zasady obowiązują w przypadku zaniechania (luk w umowie).

§9 Postanowienia Końcowe

 1. Ze względu rozbudowę platformy Spółka zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w dowolnym momencie, bez podania przyczyn. Ogłoszenie zmian do regulaminu każdorazowo będzie uwidocznione na stronie głównej Platformy z linkem do niego. Jeżeli w ciągu 2 tygodni po opublikowaniu zmian lub/i nowego regulaminu nie zostanie wniesiona skarga, albo korzystają Państwo nadal z naszej oferty, zmienione warunki obowiązują jako zaakceptowane. Jeżeli nie zgadzasz się z nowym regulaminem usuń konto zgodnie z procedurą opisaną w §5 punkt 1.
 2. Zastrzega się prawo do kasowania tekstów, które w sposób jednoznaczny wskazują na kryptoreklamę serwisów o podobnej tematyce, w szczególnosci tyczy sie to linkowania do tychże.
 3. W przypadku nienależytego wykonania umowy, Operator zobowiązuje się do naprawienia szkody klienta Ledbord ,będącej następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się w pierwszej kolejności załatwić polubownie. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia, Sądem właściwym będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Ledbord.
 
© Copyright 2017 – Telebimy reklamowe i Ekrany led w Polsce - Ledboard.pl.